ลดใช้พลังงาน30% ใน3 สนามบิน

โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานในการขนส่งทางอากาศในประเทศ จะนำร่องลดพลังงาน30 %ในสนามบินภูเก็ต สมุย และกระบี่ ภายในปี2579

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 พ.ค.ที่โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ นายชัยวัฒน์  ทองคำคูณผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นประธานเปิดสัมมนาเพื่อเผยแพร่โครงการครั้งที่ 1โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานในการขนส่งทางอากาศในประเทศ    โดยนายชัยวัฒน์  กล่าวว่า   สนข. ได้รับงบประมาณศึกษาโครงการฯ15.5 ล้านบาท เวลา12 เดือน (13 ก.พ.61-13ก.พ.62)    จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานรวม เพื่อศึกษาข้อมูลทั้งในพื้นที่นอกเขตการบิน(Landside) อาทิ ภายในอาคารผู้โดยสาร ระบบปรับอากาศ ไฟฟ้าส่องสว่าง ลิฟต์และบันไดเลื่อน สายพานลำเลียง ส่วนภายนอกอาคารผู้โดยสาร อาทิ ระบบสำรองไฟฟ้า ปะปา จอดรถ  และพื้นที่เขตการบิน(Airside)    อาทิ  ระบบไฟนำร่อง ดับเพลิง   รถโดยสารรถลำเลียงสัมภาระ อาคารคลังสินค้ารถส่งเสบียง การสตาร์ทและดับเครื่องยนต์ของอากาศยาน

 นายชัยวัฒน์ กล่าวต่อว่า   นอกจากนี้จะนำร่องใช้มาตรการลดพลังงานขนส่งทางอากาศใน 3 สนามบิน ประกอบด้วย 1.สนามบินภูเก็ต  ของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) (ทอท.) 2.สนามบินกระบี่ ของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) และ 3.สนามบินสมุย  ของบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส   เนื่องจากมีขนาดต่างกันทั้งสนามบินใหญ่ผู้โดยสารมากกว่า10 ล้านคนต่อปี ขนาดกลาง ผู้โดยสาร 5-10 ล้านคนต่อปีรวมทั้งขยายตัวเที่ยวบินต่อเนื่อง  มีหน่วยงานดูแลคนละภาคส่วน   เพื่อนำผลการศึกษาเสนอกระทรวงคมนาคมส่งมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในสนามบินทั่วประเทศต่อไป  วางเป้าหมายช่วยลดการใช้พลังงาน 30%ในปี 79 หรือเท่ากับการลดการใช้พลังงานลง 56,142 ktoe  (กิโลตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ)  จากการใช้พลังงานภาคขนส่ง 30,213 ktoe ในปี79 หรือ 58%ของการใช้พลังงานทั่วประเทศในปี 79 ตามแผนอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงาน

นายชัยวัฒน์ กล่าวต่อว่า    การขนส่งทางอากาศของไทยเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีท่าอากาศยาน 38 แห่ง  เป็นท่าอากาศยานหลัก 6 แห่ง ได้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายและท่าอากาศยานรองอีก 32 แห่ง   ที่มีความสะดวกสบายและมีสายการบินต้นทุนต่ำหรือโลว์คอสท์ให้บริการมากขึ้น 

สถิติข้อมูลการขนส่งทางอากาศภายในประเทศปี 60มีผู้โดยสารใช้บริการรวม125 ล้านคน และมีปริมาณการขนส่งสินค้า 1.6 ล้านตัน ขณะที่ภาคการขนส่งทางอากาศใช้พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิงจากอากาศยานมากกว่า4,200 Ktoa นอกเหนือจากการใช้พลังงานของเครื่องบินแล้วยังกิจกรรมในสนามบินที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าเช่น การขนส่งผู้โดยสารด้วย Bus Gate การขนส่งกระเป๋าสัมภาระหรือลำเลียงสินค้าเพื่อขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยการใช้รถยนต์ เพื่อขนส่ง ลำเลียงสินค้าและผู้โดยสารในปี 59 ใช้พลังงานรวม 79,929 ktoe โดยใช้พลังงานในภาคขนส่ง 30,181ktoe หรือ38% ของประเทศ